Salgs- og leveringsbetingelser for SAL Gruppen
(forkortet SAL)

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og SAL i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom skriftlig imellem parterne.

1. Tilbud og aftale
Tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets dato. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af SAL. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når SAL har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

2. Pris
Alle priser er ekskl. moms og i danske kroner.
Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
Det forudsættes, hvor ikke andet udtrykkeligt er nævnt, at SAL modtager et tydeligt og let forståeligt ordregrundlag, der klar angiver alle stregplaceringer, rubrikker, perforationer, farveudskillelse og øvrigt tryk. SAL er berettiget til debitering af ekstraarbejde, der forårsages af ændringer af fremsendte korrekturer, manus etc. i forhold til det oprindelige manuskript som ligger til grund for afgivne tilbud.
Eventuelt ønske om overarbejde aftales særskilt mellem bestilleren og SAL.
Uden ændring af enhedsprisen forbeholder SAL sig ret til at over-/underlevere +/- 10%.
Indgår der specielt papir til opgaven og ved små oplag, kan nævnte procentsats fraviges.
Ønsker bestilleren at SAL opbevarer færdigt arbejde på SAL´s lager, er det på bestillers ansvar og forsikring.

3. Levering
Alle tilbud er baseret på levering én adresse.
Forsendelsen kan ske til flere adresser mod betaling.
Alle bekræftede leveringstider er afsendelsesdato fra SAL.

4. Betaling
Med mindre andet er aftalt, skal betaling senest 14 dage efter faktura dato.
Ved overskridelse af betalingsfristen, er SAL berettiget til at debitere bestillers konto en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdag.
Gentagne overskridelser af betalingsbetingelserne medfører ved fremtidige ordrer kontant afregning ved modtagelse af varer eller ved forudbetaling inden afsendelse.
Er bestillerens forhold årsag til, at et arbejde ikke kan gennemføres kontinuerligt er SAL berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsret
Bestillerens tilsendte materiale såsom film, rentegninger, fotos, skitser og lign., er bestillerens ejendom og kan til enhver tid rekvireres af bestilleren. Materiale og arbejde som SAL har tilvejebragt i form af værktøjer, elektroniske dokumenter etc. er ikke bestillerens ejendom, dette gælder uanset, om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
Har dette materiale ikke været anvendt inden for 5 år, forbeholder SAL sig ret til at destruere materialet uden forudgående varsel. Gamle film destrueres i de tilfælde hvor der sker ændringer i forhold til sidste leverance.

6. Forsinkelse
Strejke, lockout eller anden force majeure der berører ordren, berettiger SAL til at udskyde leverancen i fornøden omfang.

7. Mangler
SAL har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke har rettet i korrektur eller prøvetryk. Ligeledes kan SAL ikke påtage sig noget medansvar for fejl i tilsendt film eller elektronisk materiale.
Mindre afvigelser i trykfarven i såvel standard- som specialfarver kan ikke imødekommes. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte modtagelse af bestilte.
Forskellige trykmetoder samt forskellige papirkvaliteter vil uundgåeligt forårsage farveforskelle.
Reklamationer vedrørende blanketters mekaniske funktionsduelighed kan ikke fremføres, hvis blanketterne oplagres eller bearbejdes i lokaler med anden relativ fugtighed end 55% +/- 5% eller anden temperatur end 21 grader Celsius +/- 1 grad.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover inden 8 dage fra modtagelse af varerne. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende.
Eventuel erstatning kan aldrig overstige ordresummen.

8. Ansvar
I tilfælde af forsinkelse eller mangler, som skyldes arbejdskonflikter, brand, vandskade og lignende force majeure situationer kan SAL ikke drages til ansvar herfor.
SAL hæfter ikke for bestillerens evt. driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold overfor tredjemand.

I det omfang ikke andet fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder Salgs- og leveringsbetingelser for den grafiske branche i Danmark.

Maj 2019